Monday, 12 April 2010

Irigaray - The Age of Breath - Slovenia

I'm really looking forward to the Irigaray conference in May.  I think it's fantastic that one conference can bring together so many people from so many different countries. The program was announced today.  Here it is:PROGRAM / PROGRAM
*** Thursday / etrtek 6th May / 6. maj
8.00 – 18.00
Registration / registracija
Grand Hotel Portorož, Foyer /
Grand Hotel Portorož, preddverje

9.45–10.00 Inaugural Address / Otvoritveni nagovor Lenart Škof, Faculty of Humanities and Science and Research Centre of Koper, University of Primorska / Fakulteta za humanistine študije in Znanstveno-raziskovalno središe Koper, Univerza na Primorskem

10.00 – 13.00 Panel 1: Bodies, Contexts, and Meanings / Telesa, konteksti in pomeni
Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoi: Anton Mlinar

Bojan Žalec (University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani, SI): Irigaray on the Overcoming of the Mono-Subjective View: It’s Meaning / Pomen premagovanja mono-subjektivnega pogleda pri Irigarayjevi
Ovidiu Anemtoaicei (Central European University (CEU) / Srednjeevropska Univerza, RO): Masculinities, Male Bodies and Sexual (In)Difference / Moškosti, moška telesa in spolna (ne)razlika
Maja Kolarevi(University of Nova Gorica / Univerza v Novi gorici, SI): Conceptualization of the Body and Person: Comparison between Ayurveda and Biomedicine / Konceptualizacija telesa in osebe: primerjava ayurvede in biomedicine
Simona Galachi (“Mircea Eliade” Center of Oriental Studies, Metropolitan Library of Bucharest / “Mircea Eliade” center orientalskih študij, Metropolitanska knjižnica v Bukarešti, RO):
The Subtle Body as a Site of Power / Subtilno telo kot mesto moiTomaž Grušovnik (University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI): Embodied Education for Environmental Ethics / Utelešeno izobraževanje za okoljsko etiko
Claudia Bruno (Freelance journalist / svobodna novinarka, IT): Beyond East and West, Towards a Shared Desire for Sustainability / Onkraj Vzhoda in Zahoda, na poti k skupni želji po trajnostnosti

13.00 – 15.00 Lunch break / odmor za kosilo

15.00 – 17.00 Panel 2: Body, Breath, and Aesthetics / Telo, dih in estetika Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoa: Metka Zupani
Shannon Wong Lerner (University of North Carolina / Univerza Severne Karoline, USA): “Invisible Aesthetics: The Performance of Breath” / “Nevidna estetika: delovanje diha”
Alison Finch (Exeter College / Visoka šola Exeter, UK): ‘An Impossible to Say’ – A Series of Drawings Inspired by ‘The Way of Love’ by Luce Irigaray / ‘Nemogoe upovedati’ – serija slik po navdihu ‘Pot ljubezni’ Luce Irigaray
Nada uki(University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI): The Story Behind: Representations of Female Body, Nature and Love by Pre-Raphaelite Painters / Zgodba iz ozadja: reprezentacije ženskega telesa, narave in ljubezni pri
prerafaelitskih slikarjih
Małgorzata Kdziela (Silesian University Katowice / Silezijska univerza Katowice, PL): Air and Breath: Aesthetization of Feminine/Femininity / Zrak in dih: estetizacija ženskega/ženskosti

17.00 – 18.00 coffee break / odmor za kavo Grand Hotel Portorož, lobby / Grand Hotel Portorož, veža

18.00 – 19.30 Lecture by Luce Irigaray: “A New Step for Humanity: Beyond East and West” / Predavanje Luce Irigaray: “Nov korak za loveštvo: onkraj Vzhoda in Zahoda Conference Room / konferenna soba

19.30 Cocktail party and book signing by Luce Irigaray / veerno druženje in podpisovanje knjig Luce Irigaray Grand Hotel Portorož, lobby / Grand Hotel Portorož, veža

*** Friday / Petek 7th May / 7. maj
9.00 – 10.00
Registration / registracija
Grand Hotel Portorož, Foyer /
Grand Hotel Portorož, preddverje / Grand Hotel Portorož, atrio

10.00 – 13.00 Panel 3: Breath and Body between East and West / Dih in telo med vzhodom in zahodom Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoa: Antonia Pont
Tamara Ditrich (University of Sydney / Univerza v Sydneyju,AU): The Concept of Mindfulness in Yoga / Pojem pozornosti v yogi
Metka Zupani(University of Alabama / Univerza v Alabami, USA): Yoga and Anima in the Process of Collective Individuation / Yoga in anima v procesu kolektivne individuacije
Christian Kerslake (Middlesex University / Univerza Middlesex, UK): Irigaray, Eliade and Yoga / Irigaray, Eliade in yoga
Gabriela E. Winquist (Pennsylvania State University / Univerza Pennsylvania State, USA): Irigaray, the Breath, and New Ways of Knowing / Irigaray, dih in novi naini védenja
Rosemary MacBride (University of Queensland / Univerza v Queenslandu, AU): Beyond Eros versus Thanatos: The Body and Buddhist Thought in the Therigatha and the Satipatthana Sutta / Onkraj Erosa nasproti Thanatosu: telo in budistina misel v Therigatha in Satipatthana Sutta
Stefania Cavaliere (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", IT): The Bodies of Feminine in India / Telesa ženskosti v Indiji

13.00 – 15.00 Lunch break / odmor za kosilo

15.00 – 17.00 Panel 4: Breathing in Traditions / Dihanje tradicij Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoa: Julie Kelso
Helena Motoh (University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI): Qi beyond Mind/Matter – Issues of Translation and Interpretation / Qi onkraj telesa/duha – problematika prevoda in interpretacije
Jana Rošker (University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani, SI): The Forgotten Image of Female Thought: The Female Daoist Master Sun Buer and the Binarity of Creativeness and Spirit / Pozabljena podoba ženske misli: daoistka Sun Buer in
binarnost kreativnosti in duha Agnieszka Bdkowska-Kopczyk (University of Bielsko-Biała / Univerza Bielsko-Biała, PL):
Body and Breath in Slavic / Telo in dih v slovanšini Hong Bin-Lim (Korea University / Univerza Korea, KR):
Towards a Great Economy of Nature / Na poti do velike ekonomije narave

17.00 – 17.30 coffee break / odmor za kavo Grand Hotel Portorož, lobby / Grand Hotel Portorož, veža

17.30 – 19.30 Panel 5: Life, Breath, and Body / Življenje, dih, telo Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoi: Tomaž Grušovnik

Elisha Foust (University of London / Univerza v Londonu, UK): Breathing the Political: A Meditation on the Preservation of Life in the Midst of War /
Dihanje politinega: meditacija o ohranjanju življenja sredi vojne
Antonia Pont (University of Melbourne / Univerza v Melbournu, AU): Kumbhaka, Perceptions of Breath, and Structured Nothingness / Kumbhaka, percepcije diha in strukturirana praznina
Anton Mlinar (University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI): The Irigaray's Grammar of Relations and Damasio’s Somatic Markers: a Comparison / Slovnica relacij Irigarayjeve in Damasijevi somatini markerji: primerjava
Sara Štuva (University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI):

20.00 Dinner / Veerja (Mediterranean and Indian cuisine / Mediteranska in indijska kuhinja) Grand Hotel Portorož, Restaurant / Grand Hotel Portorož, restavracija*** Saturday / Sobota 8th May / 8. maj

10.00 – 13.00 Panel 6: Body, the Feminine, and Theology / Telo, ženskost in teologija Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoa: Rev. Eleanor Sanderson
Nadja Furlan (University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI):
Women's Impurity, Menstrual Blood and the Creation of Taboo: Perspectives from the Field of Christian Feminist Theology / Ženska neistost, menstrualna kri in ustvarjanje tabuja: perspektive s polja kršanske feministine teologije
Victor Godeanu (“Mircea Eliade” Center of Oriental Studies / “Mircea Eliade” center orientalskih študij, RO): Modernity & Transfiguration – An Anthropological Essay on the Biblical Roots of Some Theological and Ecclesiastical Values of the Body and their Modern Expressions / Modernost & transfiguracija – antropološki esej o biblinih koreninah nekaterih teoloških in ekleziastinih vrednot telesa in njihovih modernih izrazov
Julie Kelso (University of Queensland / Univerza v Queenslandu, AU): When Cherubim Touch: The Cleaving Feminine Wing of the Dual-Gendered Cherubim in 2 Chronicles (Divrei Hayammim) 3:11-12 / Ko se kerubini dotaknejo: razdvojeno žensko krilo dvospolnega kerubina v 2. Kroniški knjigi (Divrei Hayammim) 3:11-12
Marjana Harcet (Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana, SI): When the Difference Matters: Towards Inclusive Feminism / Ko razlika šteje: na poti do inkluzivnega feminizma

13.00 – 15.00 Lunch break / odmor za kosilo

15.00 – 17.00 Panel 7: The Presence of Breath / Prisotnost diha Conference Room / konferenna soba Chair / Predsedujoa: Nadja Furlan
Rev. Eleanor Sanderson (Victoria University of Wellington / Victoria Univerza v Wellingtonu, NZ): The Prayers We Breathe: The Practice of Embodying the Gift of Life / Molitve, ki jih dihamo: praksa utelešanja daru življenja
Emily A. Holmes (Christian Brothers University / Univerza Christian Brothers, USA): The Gift of Breath: Toward a Maternal Pneumatology / Dar diha: na poti k materinski pnevmatologiji
Lenart Škof (University of Primorska / Univerza na Primorskem, SI): Body, Breath and Spirit: From Schelling to Irigaray / Telo, dih in duh: od Schellinga do Irigarayjeve
Carla Gianotti (Oriental and Comparative Studies, ISU, Rimini / Orientalske in primerjalne študije, ISU, Rimini, IT) Awareness of Breath as Spiritual Fecundity / Zavedanje diha kot duhovna plodnost
Sigrid Hackenberg Almansa (European Graduate School, European University for Interdisciplinary Studies / European Graduate School, Evropska univerza za interdisciplinarne študije, CH): The Distant Stillness that is Breath / Daljna tišina ki je dih

17.00 – 18.00 coffee break / odmor za kavo Grand Hotel Portorož, lobby / Grand Hotel Portorož, veža

18.00 – 19.30 Discussion / Diskusija Conference Room / konferenna soba

*** Sunday / nedelja 9th May / 9. maj
10.00 Guided tour of Piran (guidance provided by the Department of European and Mediterranean heritage, Faculty of Humanities Koper, University of Primorska) / Vodeni ogled Pirana (vodstvo organizira Oddelek za dedišino Fakultete za humanistine študije Koper, Univerza na primorskem / Departure from Grand Hotel Portorož / odhod izpred Grand Hotela Portoroz

Post a Comment